ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:

     1.1 Opdrachtnemer: Het Intklokaal : , gevestigd te Nijmegen. hierna te noemen Het Intklokaal.

     1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Het Inktlokaal tot het laten aanbrengen van een tatoeage.


     1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Het Inktlokaal en Opdrachtgever tot levering van diensten, waaronder begrepen het laten

           aanbrengen van een tatoeage en/of het laten ontwerpen van een tatoeage.

2. Toepasselijkheid

     2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Het Inktlokaal en Opdrachtgever, waarbij Het Inktlokaal als

           (potentieel) leverancier van diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke

            instemming van Het Inktlokaal worden afgeweken.

     2.2 Alle leveringen van tatoeages door Het Inktlokaal worden zonder enige uitzondering geleverd door Het Inktlokaal en nimmer door de

            afzonderlijk handelende personen die door of namens Het Inktlokaal zijn ingeschakeld.

     2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Het Inktlokaal aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Het Inktlokaal gehanteerde

            Algemene Voorwaarden.

3. Eigen verantwoording en eigen risico

     3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Het Inktlokaal worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

     3.2 Door opdracht te geven aan Het Inktlokaal tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke

            gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de

            door Het Inktlokaal aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

     3.3 Door opdracht te geven aan Het Inktlokaal tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede

            gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet

            besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op

            geen enkele wijze de gezondheid van Het Inktlokaal of derden in gevaar kan brengen.

     3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Het Inktlokaal

           te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

     3.5 Het Inktlokaal brengt GEEN tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, vanaf 16 tot 18 jaar ALLEEN onder begeleiding van een ouder of

            toeziend voogd. Vanaf 16 jaar Geldige id-kaart VERPLICHT.

     3.6 Het Inktlokaal behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol.

     3.7Het Inktlokaal heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te

            bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Het Inktlokaal het recht de Opdracht te weigeren.

4. Betaling

     4.1 Door de opdracht te geven aan Het Inktlokaal gaat u akkoord met een aanbetaling van tenminste de helft van het te betalen bedrag. Mocht u

            afzien van de uit te voeren opdracht dan kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling van dit bedrag. Tevens vervalt het recht om gebruik

            te maken van deze aanbetaling wanneer een afspraak niet tijdig is verzet (binnen 14 dagen van de afspraak) dit betekend dat u bij het maken

            van een nieuwe afspraak een nieuwe aanbetaling zal plaatsvinden.

     4.2Het te betalen bedrag is gebaseerd op het ontwerp dat voor u is gemaakt c.q afspraken die gemaakt zijn voor uw door Het Inktlokaal te

            plaatsten tatoeage. Brengt u wijzigingen aan dit ontwerp of deze afspraken kan er een meerprijs worden gerekend.

5. Aansprakelijkheid

     5.1 Door opdracht te geven aan Het Inktlokaal erkent Opdrachtgever dat Het Inktlokaal een inspanningsverbintenis heeft. Het Inktlokaal zal zich

            naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Het Inktlokaal kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat

            daadwerkelijk wordt bereikt. Het Inktlokaal is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin

            voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove

            schuld is te wijten.

     5.2 Voor het geval Het Inktlokaal aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding

            beperkt tot het bedrag dat Het Inktlokaal voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft

            gebracht.

     5.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft

            genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Het Inktlokaal ter zake niet zo spoedig

            als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

    5.4 Het Inktlokaal bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens

            Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

6. Garantie

           Het Inktlokaal gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie

           van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

7. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

     7.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van

            toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

     7.2Geschillen tussen Het Inktlokaal en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing

            zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Den Haag, behoudens indien

            Het Inktlokaal als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van

            Opdrachtgever.

8. Conversie

           Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene

            voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige

            betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

9. Slotbepaling

        Het laten zetten van een tatoeage door Het Inktlokaal geschied geheel op eigen risico, dit staat tevens vermeld op het verplicht in te vullen

         toestemmingsformulier.